Regulamin Szkoły Językowej ARERO.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) obowiązuje od dnia: 14.06.2022r.

1] Szkoła Językowa ARERO (dalej: Szkoła) zajmuje się nauczaniem języków obcych. Nauczanie odbywa się w ramach prowadzonych przez Szkołę zajęć online lub w firmie Klienta (dalej: Zajęcia).

2] W Zajęciach mogą brać udział słuchacze (dalej: Słuchacze), którzy zawarli ze Szkołą umowę oraz dokonali opłaty. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich, w Zajęciach mogą brać udział słuchacze nieletni (dalej: Słuchacze Nieletni), w imieniu których umowę ze Szkołą zawarł ich opiekun prawny (dalej: Opiekun Prawny).

3] Słuchacze lub/i Opiekunowie Prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu umieszczonego na stronie internetowej oraz dołączonego do umowy.

4] Zajęcia na kursach organizowanych przez Arero prowadzą starannie wyselekcjonowani lektorzy, mający kwalifikacje do nauczania języków.

5] Zajęcia dydaktyczne oraz praca lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

6] Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie ustalonym z członkami grupy lub osobą uczęszczającą na kurs indywidualny.

7] Uczestników kursów indywidualnych obowiązuje termin odwołania zajęć na 24h przed terminem umówionej lekcji. Odwołania można zgłaszać mailowo na adres: kontakt@arero.pl lub telefonicznie: 799 288 376.

8] W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Arero, zajęcia te przepadają i nie są odrabiane.

9] Słuchacze zobowiązani są przestrzegać zasad Regulaminu. Opiekunowie Prawni odpowiedzialni są za przestrzeganie Regulaminu przez Słuchaczy Nieletnich.

10] Bez pisemnej zgody Szkoły, uczestnikom kursu nie wolno nagrywać dźwięku ani obrazu podczas Zajęć.

11] W przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu lektor lub inna osoba upoważniona przez Szkołę może nakazać Słuchaczowi oraz Słuchaczowi Nieletniemu opuszczenie Zajęć. W takim przypadku nienależny jest zwrot opłaty za Zajęcia.

12] Szkoła może wprowadzić zmiany w Regulaminie w dowolnym momencie. O zmianie Regulaminu Szkoła poinformuje poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.arero.pl.

13] W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.